Skorzystaj z pomocy społecznej

Stało się coś złego? Jesteś w trudnej sytuacji? Nie masz gdzie mieszkać ani za co żyć? Jesteś ofiarą przemocy albo masz kłopoty z dziećmi? Skorzystaj ze wsparcia – sprawdź, jak je uzyskać.

Korzyści

Zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie. Dostaniesz różnego rodzaju wsparcie, które dostosujemy do twojej sytuacji.

Pomoc społeczna nie tylko wspiera osoby i całe rodziny, które mają problemy, ale też zapobiega trudnym sytuacjom. Dowiedz się, jakie ma możliwości oraz co może dla ciebie i twojej rodziny zrobić.

Kto może skorzystać z pomocy społecznej

 • osoby z polskim obywatelstwem, które mieszkają i przebywają w naszym kraju,
 • cudzoziemcy, którzy mieszkają i przebywają w Polsce, a dzięki zezwoleniu mogą:
  • osiedlać się,
  • być rezydentem długoterminowym państw  Unii Europejskiej (UE),
  • mieszkać przez określony czas:
   • jako uchodźca (z odpowiednim statusem),
   • w ramach ochrony uzupełniającej,
   • w ramach zgody na pobyt tolerowany,
 • obywatele państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którzy mieszkają i przebywają w Polsce,
 • ich rodziny, które mają tutaj prawo pobytu lub stałego pobytu.
Państwa Unii Europejskiej (UE) to:Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) to: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.  

 
 
Pomoc społeczną dostają osoby i ich rodziny, których dotyczy:
 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długa lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • handel ludźmi,
 • macierzyństwo lub wielodzietność,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji – jeśli jesteś cudzoziemcem i masz w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z określoną sytuacją (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach),
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, na przykład pożar, lokalna powódź, wypadek,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Co zrobić

 1. Złóż wniosek o pomoc do ośrodka pomocy społecznej kontaktując się z pracownikiem socjalnym odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania.
 2. O pomoc dla ciebie może też wystąpić:
  • twój przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzice, jeśli nie masz 18 lat),
  • inna osoba, jeśli się na to zgodzisz.

Ile zapłacisz?

Składanie wniosku o przyznanie pomocy społecznej jest bezpłatne.

Co zrobi ośrodek pomocy społecznej, kiedy dostanie twój wniosek

 1. Pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu twojego zamieszkania albo w miejscu stałego czy czasowego pobytu.
 2. Wywiad jest niezbędny – to podstawa do udzielenia pomocy, bez niego jej nie dostaniesz.
 3. Pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w szczególnie pilnych sprawach – w ciągu 2 dni.
 4. Pracownik socjalny:
  • zbierze dokumentację: zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu twojego oraz rodziny itp.,
  • ustali sytuację osób, które powinny ci pomóc (rodzice lub dzieci),
  • ustali sposób pomocy, której one tobie udzielą,
  • ustali, czy masz uprawnienia do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, a jeśli tak – to jakie.

O co pyta pracownik socjalny

Wasza rozmowa pozwoli ocenić twoją sytuację życiową, ustalić jej przyczyny oraz twoje problemy i potrzeby.

Pracownik:

 • zapyta o sytuację twoją oraz osób, które wspólnie z tobą mieszkają i gospodarują, w tym o:
 • źródło dochodów,
 • sytuację zawodową,
 • stan zdrowia,
 • sytuację rodzinną,
 • stan majątku,
 • jeśli stwierdzi przemoc w rodzinie – wypełni formularz Pomoc Społeczna – Niebieska Karta i dołączy go do wywiadu.

Jeśli nie zgodzisz się na wywiad – nie dostaniesz pomocy społecznej!

Co przygotować

Jeśli chcesz dostać pomoc, opowiedz pracownikowi socjalnemu o swojej trudnej sytuacji. Przygotuj:

Jeśli nie złożysz oświadczenia o dochodach i oświadczenia o stanie majątku – nie dostaniesz świadczenia!

Ile będziesz czekać na pomoc

 1. Postępowanie zaczyna się, gdy pracownik przyjmuje twój wniosek lub gdy wniosek trafi do ośrodka pomocy społecznej.
  Załatwienie twojej sprawy odbywa się:
  • bez zbędnej zwłoki – w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku,
  • w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku – jeśli jest wyjątkowo skomplikowana.
 2. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej dostaniesz na piśmie. Wydaje ją ośrodek pomocy społecznej.

Jak możesz się odwołać

 • do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem ośrodka, który wydał decyzję,
 • w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Jaką pomoc możesz dostać

 • pieniężną,
 • niepieniężną.

Co to jest pomoc pieniężna

 • zasiłki:
  • stały,
  • okresowy,
  • celowy, na przykład na żywość, leki, opał, odzież,
  • specjalny celowy dla osób o dochodach wyższych niż przyjęte kryterium dochodowe, na przykład na leki,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • wynagrodzenie dla opiekuna za opiekę, które przyznał sąd.

Kiedy dostaniesz pomoc pieniężną

Jeśli jesteś bezrobotny, ciężko chory, bezdomny, przydarzyło ci się nieszczęście lub dotyczy cię inny problem, który znajdziesz w sekcji Kto może skorzystać z pomocy społecznej, oraz jednocześnie: 

 • samotnie gospodarujesz i masz dochód do 701 zł (to „kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej”),
 • dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi do 528 zł (to „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”),
 • dochód w twojej rodzinie nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (to „kryterium dochodów rodziny”).

Jak ustalić dochód

Dochód to łączne przychody wszystkich członków twojej rodziny, które dostajecie w danym miesiącu.

Dochód wylicza pracownik socjalny, który przeprowadził z tobą rodzinny wywiad środowiskowy.

Aby ustalić, czy możesz dostać pomoc, weźmie pod uwagę dochód twój i dochód twojej rodziny.

 • Dochód podajesz z miesiąca, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku, na przykład jeśli wniosek składasz w maju – podaj dochód z kwietnia.
 • Jeśli nie masz dochodu, bo straciłeś pracę czy prawo do świadczenia – podaj dochód z miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

 

Co to jest pomoc niepieniężna

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne, na przykład psychologiczne, rodzinne,
 • interwencja kryzysowa, na przykład natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne, schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, na przykład pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, na przykład dostosowana do rodzaju schorzenia i niepełnosprawności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Informacji o świadczeniach pomocy społecznej, zasadach ich przyznawania oraz wysokości udzieli ci pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej.

Jakie masz obowiązki

Wspólnie z pracownikiem socjalnym rozwiązuj swoją trudną sytuację życiową.

Jeśli:

 • nie będziesz współdziałać,
 • jako osoba bezrobotna bez powodu odmówisz podjęcia pracy,
 • będziesz marnotrawić zasoby własne lub przyznane świadczenia,

ośrodek pomocy społecznej może:

 • nie przyznać ci pomocy,
 • ograniczyć ją,
 • całkowicie wstrzymać.

Świadczenia pomocy społecznej są uznaniowe. Wyjątkiem jest zasiłek stały, który dostaniesz, jeśli spełnisz określone warunki.

Dostaniesz zasiłek stały, jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy,
 • jesteś osobą niezdolną do pracy z powodu wieku,
 • twój dochód jest niższy niż kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej,
 • twój dochód oraz dochód na osobę w rodzinie są niższe niż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)